Algemene voorwaarden Kantoor Dickhoff

    I. Algemeen

 1. Kantoor Dickhoff wordt gedreven door mw. mr. M. Dickhoff.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten die worden uitgevoerd door mr. Dickhoff. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en kantoor Dickhoff is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen kantoor Dickhoff en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van kantoor Dickhoff en voorheen mr. F.J. Majoor van MD advocaten en haar medewerkers.
 6. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

   II. Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan mr. M. Dickhoff. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven, wordt uitgesloten
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door de advocaat wordt gedragen.
 3. De advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van rol- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

   III. Wijze van declareren

 1. De uurtarieven worden jaarlijks (1 januari) geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar. Uurtarieven worden op hele Euro’s afgerond. Naast de hiervoor bedoelde indexering worden de bij inname van een zaak overeengekomen uurtarieven van stagiaires en medewerkers jaarlijks aangepast conform de toepasselijke uurtariefschalen van Kantoor Dickhoff. Wanneer het overeengekomen tarief tussentijds anders dan door bovenbedoelde aanpassingen wordt herzien, wordt cliënt hierover tijdig geïnformeerd.
 2. Naast het uurtarief worden kantoorkosten in rekening gebracht in verband met onder meer telefoon-, fax- en portokosten. Overige kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50%-100%.
 4. Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot. 
 5. De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig gedeclareerd. Declaraties dienen te worden voldaan binnen de afgesproken betalingstermijn. In principe wordt maandelijks gedeclareerd. Wanneer de declaratie ook na diverse aanmaningen niet wordt voldaan, is de advocaat genoodzaakt de daarmee gepaard gaande wettelijke rente en kosten in rekening te brengen.
 6. Voorschotten worden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, na ommekomst van een kwartaal verrekend, waarna de werkzaamheden maandelijks worden gedeclareerd.
 7. Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan schort mr. Dickhoff haar werkzaamheden op totdat opnieuw voorschot is betaald.
 8. Een begroting van de hoogte van de eindnota wordt desgewenst met de cliënt besproken zodra de advocaat daartoe over voldoende gegevens beschikt.
 9. Openstaande declaraties kunnen worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de cliënt in depot houdt, voorzover die gelden zonder belemmering aan de cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.
 10. Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, kan de advocaat deze overdragen aan een incassobureau. De daarmee gepaard gaande rente en de kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de cliënt.

 11.  

   IV. Cliënten die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u (mogelijk) in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u er voor gekozen heeft van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de onderhavige financiële voorwaarden op u van toepassing.
 2. Wanneer de advocaat voor u optreedt op basis van een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand, wordt door de Raad een eigen bijdrage vastgesteld. Deze eigen bijdrage vermeerderd met griffierecht en eventuele leges worden u bij wijze van voorschot in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing.
 3. Indien na afloop van de zaak de Raad voor Rechtsbijstand op basis van het resultaat de toevoeging intrekt zullen de werkzaamheden alsnog aan de cliënt gedeclareerd worden onder verrekening van de eigen bijdrage die in rekening is gebracht. Voor wat betreft die declaratie zijn onderhavige financiële voorwaarden eveneens van toepassing.


Terug