Klachtenregeling van Kantoor Dickhoff

Wij doen ons uiterste best om onze cliënten goed van dienst te zijn.
Toch kunnen situaties ontstaan die een nadere beslissing of oplossing vragen.
Deze klachtenregeling wijst u de weg.

Als klacht wordt beschouwd de schriftelijke mededeling van de cliënt van een ongenoegen omtrent de dienstverlening van kantoor Dickhoff.

De klacht wordt binnen het kantoor behandeld door de klachtfunctionaris.

De klacht kan besproken worden tussen de klager, de behandelend advocaat en de klachtfunctionaris.

De klachtfunctionaris zal de klacht binnen vier weken afhandelen of, indien dit niet mogelijk is, daarvan aan de klager melding doen onder opgave van redenen.

De klachtfunctionaris zal op de klacht, na verkregen informatie, antwoorden en stelt klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid en de gevolgen daarvan.

Ingeval de cliënt klaagt over schending van de Gedragsregels voor Advocaten zal de klachtfunctionaris wijzen op de mogelijkheid voor de klager dit voor te leggen de Deken van de Orde van Advocaten in het rechtsgebied van de Rechtbank Amsterdam.

De Gedragsregels zijn in te zien op de website van de Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

Indien de afhandeling van de klacht niet tot een oplossing leidt, zal de klachtfunctionaris de klager wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 

Terug