Privacyverklaring Kantoor Dickhoff

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens:

Naam kantoor: Kantoor Dickhoff  
Adres:   Ouddiemerlaan 168
Postcode/plaats:    1111 HN  Diemen
Contactpersoon: mr. M. Dickhoff
Telefoon 020 6704070
Fax 020 6704080
Emailadres: dickhoff@kantoordickhoff.nl

 
Onze dienstverlening:
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het voeren van gerechtelijke procedures of voor  het uitvoeren van een andere opdracht.

Bron van verwerkte persoonsgegevens:
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan zijn de Openbare Registers.

Doorgeven van uw persoonsgegevens:
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

  • de rechtbanken en juridische instellingen in een procedure;
  • openbare registers.


Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen), bewaartermijn en uit wettelijke verplichtingen.

Uw rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene:
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie:
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswisseling (recht op “vergetelheid”):
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in gerechtelijke stukken dan mogen die niet worden verwijderd.

Recht op beperking van de verwerking:
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens of gemaakt bezwaar tegen verwerking) kunt u ons dit verzoeken.

Klachtenregeling:
Uw eventuele klachten horen wij graag op het emailadres van ons kantoor of ons postadres. U hebt ook het recht uw klacht te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Terug